ข้อมูลเบื้องต้น V-Healthy (”บริษัท”) มุ่งมั่นในการปกป้องและให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นโยบายนี้จะอธิบายวิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าและวิธีที่ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทถ้าประสงค์ให้จำกัดการใช้ข้อมูลนั้น กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ (“เว็บไซต์”) แสดงว่าลูกค้ายินยอมให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตามหลักการของการป้องกันข้อมูลของสหภาพยุโรป หรือ EU Data Protection Directive (EU 95/46) และข้อบังคับอื่นที่เทียบเท่าในภูมิภาค และมุ่งหมายที่รักษาความเสมอต้นเสมอปลายในระดับสูงของการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัทคือ 479237 และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 4 The Concourse, Beacon Court, Dublin 18, Ireland บริษัทเก็บข้อมูลอะไรบ้าง บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลของลูกค้าดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลที่ลูกค้าให้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม โดยเฉพาะแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มลงทะเบียนในเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลที่ให้ในเวลาที่สมัครใช้บริการของบริษัท การซื้อของผ่านเว็บไซต์บริษัท การประกาศข้อความเนื้อหาวัสดุบนหรือไปยังเว็บไซต์บริษัท (ถ้าได้รับอนุญาต) การร้องขอบริการเพิ่มเติม หรือการใช้บริการใด ๆ ที่บริษัทจะนำเสนอในอนาคต นอกจากนี้ ยังอาจมีการร้องขอข้อมูลเมื่อลูกค้าลงแข่งขันหรือมีรายการส่งเสริมการขายจากบริษัทหรือบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท และเมื่อลูกค้ารายงานปัญหาทางเว็บไซต์
 • ในการลงทะเบียน บริษัทจะขอชื่อ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดของบัตรชำระเงิน และที่อยู่ในการจัดส่ง
 • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อบริษัท บริษัทอาจเก็บบันทึกการติดต่อโต้ตอบ
 • นอกจากนี้ บริษัทอาจขอให้ลูกค้าทำแบบสำรวจที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย แม้ว่าลูกค้าไม่ต้องตอบแบบสำรวจก็ตาม
 • รายละเอียดของการทำธุรกรรมที่ลูกค้าทำผ่านเว็บไซต์และการทำตามประสงค์คำสั่งซื้อของลูกค้า
 • รายละเอียดการเยี่ยมชมของลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลจราจร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เว็บบล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินของบริษัทเองหรือเพื่อการอื่นก็ตาม) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ลูกค้าเข้าถึง
 • ข้อมูลอื่นดังกล่าวหรือข้อมูลที่ลูกค้าอีเมลถึงบริษัทหรือป้อนในเว็บไซต์บริษัท
การใช้ข้อมูล บริษัทใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในรูปแบบดังต่อไปนี้
 • เพื่อทำให้บริษัทสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวบริษัท สินค้า และ/หรือบริการแก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าร้องขอจากบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัทรู้สึกว่าลูกค้าอาจสนใจโดยที่ลูกค้ายินยอมที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์บริษัทถูกนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับลูกค้าและคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • เพื่อช่วยบริษัทในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามที่ลูกค้าขอสินค้า ข้อมูลเพิ่มเติม หรือมี ข้อสงสัย
 • เพื่อดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัททำให้บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้มี การเปิดเผยดังกล่าว
 • เพื่ออำนวยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบโต้ตอบของบริการบริษัท เมื่อลูกค้าเลือกที่จะทำดังกล่าว
 • เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการและเว็บไซต์ของบริษัท
 • ลูกค้าจะไม่ได้รับการสื่อสารทางการตลาดที่ไม่ได้ร้องขอจากบริษัท เว้นแต่ลูกค้าตกลงให้ติดต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจติดต่อกับลูกค้าเป็นครั้งคราวตามจำเป็นด้วยข้อมูลหรือคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน การสั่งซื้อ และ/หรือการประกาศข้อความของลูกค้า
 • การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลลึกซึ้งทั่วไปของสินค้า ผู้บริโภค แนวโน้มทางภูมิศาสตร์และทางประชากรศาสตร์
การเปิดเผยข้อมูล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท ซึ่งหมายถึงบริษัทสาขา บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทสาขาของบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้
 • ในกรณีที่บริษัทขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ในกรณีนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้สนใจจะขายหรือผู้สนใจจะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินนั้น และอาจขายและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • ในกรณีที่บริษัทหรือทรัพย์สินที่สำคัญทั้งหมดของบริษัทถูกครอบครองโดยบุคคลภายนอก กรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทถือไว้จะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน
 • ในขอบเขตที่จำเป็นให้บริษัทสามารถดำเนินการตามพันธะหน้าที่ซึ่งเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามบังคับกฎหมาย เพื่อให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ลูกค้า หรือผู้อื่น การนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นและองค์กรต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงสินเชื่อ
 • การให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นผู้ช่วยบริษัทดำเนินเว็บไซต์ ดำเนินธุรกิจ หรือให้บริการลูกค้า ตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวตกลงที่จะรักข้อมูลนี้เป็นความลับ บุคคลภายนอกนี้เรียกว่าผู้ประมวลข้อมูล และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ประมวลการชำระเงิน บริษัทที่ขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของและเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • มีการจัดเก็บการสำรองข้อมูลที่มีระบบฟื้นฟูกรณีเกิดภัยพิบัติและผ่านการรับรอง
บริษัทป้องกันข้อมูลของลูกค้าอย่างไร บริษัทตั้งใจรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริงจัง  ใช้มาตรการด้านเทคนิคและมาตรการทางกายภาพที่เหมาะสมมากที่สุด และพิจารณาทบทวนมาตรการเหล่านี้เป็นประจำ บริษัทจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยปฏิบัติตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับบัตรเครดิตจะถูกส่งผ่านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ระบบ SSL คือวิธีการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิตที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยสอดคล้องกับข้างต้น บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าบริษัทจะทำอย่างดีที่สุดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แต่บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ส่งผ่านเว็บไซต์บริษัท ดังนั้น การส่งข้อมูลจึงเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง ในกรณีที่ลูกค้าเลือกใช้ (หรือบริษัทจัดหาให้) รหัสผ่านที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านนี้เป็นความลับ ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากลูกค้าอาจถูกส่งผ่านและจัดเก็บที่ปลายทางนอกประเทศของลูกค้า นอกจากนี้ ยังอาจถูกดำเนินการโดยพนักงานที่ทำงานอยู่นอกประเทศของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานให้กับบริษัทหรือทำงานให้กับผู้ขายของบริษัท โดยพนักงานดังกล่าวจะใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ส่งผ่านเว็บไซต์ เพื่อประมวลผลรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้า และข้อกำหนดของบริการที่สนับสนุน จากการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เท่ากับลูกค้าเห็นชอบต่อการส่งโอนถ่าย การจัดเก็บ หรือการประมวลผลข้อมูล บริษัทจะใช้ขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้าได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายนี้ และอยู่ในขอบเขตที่การโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความควบคุมของบริษัทโดยมีการป้องกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทใช้คุกกี้ใช่ไหม ใช่ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ คุกกี้เป็นชิ้นข้อมูลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากเบราว์เซอร์ได้ บริษัทใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น เพื่อทำให้บริษัทสามารถบันทึกการประมวลผลสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้องของผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เพื่อช่วยให้มีกลไกสำหรับการซื้อของออนไลน์ เพื่อทำให้สามารถตรวจสอบการจราจรออนไลน์ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวคอมพิวเตอร์ของลูกค้า รวมถึงที่อยู่ไอพีของลูกค้า ระบบปฏิบัติการ และชนิดเบราว์เซอร์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการดูแลระบบ นี่คือข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการกระทำและรูปแบบในการใช้งานออนไลน์ของผู้ใช้ และไม่ได้เป็นการระบุตัวบุคคลใด ๆ ลูกค้าสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ได้ด้วยการเปิดใช้งานการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าลูกค้าเลือกการตั้งค่านี้ ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์บริษัท ข้อตกลงในการใช้งาน ข้อตกลงในการใช้งานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านได้ด้วยการคลิกที่การเชื่อมโยงนี้ – ข้อตกลงและเงื่อนไข นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถขอสำเนาฉบับพิมพ์ของข้อตกลงและเงื่อนไขได้ด้วย การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้เมื่อต้องการ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัทอาจทำกับนโยบายนี้ในอนาคตจะประกาศไว้ในเพจนี้ และลูกค้าควรตรวจสอบเพจนี้เป็นครั้งคราว เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจมี การมอบหมาย บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือองค์กรบริษัทขณะที่ให้บริการเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทอาจขายทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ จึงโปรดทราบว่าในเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลของลูกค้าเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังบริษัทที่ถือครองทรัพย์สินส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริษัท หรือถ่ายโอนไปยังบริษัทอื่นที่รวมกิจการ ในสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าเป็นไปได้ บริษัทจะให้ฝ่ายที่รับข้อมูลถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ และตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เราไม่สัญญาว่าบริษัทที่ได้รับข้อมูลหรือบริษัทที่รวมกิจการจะมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเหมือนกัน หรือจะดูแลข้อมูลของลูกค้าเหมือนกับที่อธิบายในนโยบายนี้ สิทธิในการเข้าถึง ลูกค้ามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทเก็บไว้ได้โดยส่งหนังสือร้องขอข้อมูลมาได้ทุกเมื่อที่ต้องการ การให้ข้อมูลนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ บริษัทใส่ใจในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เราเก็บไว้นั้นถูกต้องเสมอ เป็นปัจจุบัน และไม่เกินความจำเป็นที่บริษัทต้องใช้เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากบริการของบริษัท ดังนั้น ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือลูกค้าไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทอีกต่อไป กรุณาแจ้งบริษัท แล้วบริษัทจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่เหมาะสม ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเสมอ (ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า) ถ้าบริษัทประสงค์ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือถ้าบริษัทเจตนาเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์นั้น ลูกค้าสามารถใช้สิทธินี้ได้ทุกเวลาด้วยการติดต่อเราทางอีเมลมาที่ หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ข้างต้น และขอให้บริษัทหยุดติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว็บไซต์บริษัทอาจมีการเชื่อมโยงไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ของเครือข่ายคู่ค้าบริษัท ผู้โฆษณา และบริษัทในเครือเป็นครั้งคราว ถ้าลูกค้าตามการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าลืมว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีนโยบายส่วนบุคคลของตนและบริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อนโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์ ถ้าบริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า กรุณาแจ้งให้บริษัททราบ